Zistite, v akom stave je váš web.

KPI report

Čo je KPI a KPI report

Čo znamená skratka KPI? Doslovný preklad je z anglického key performance indicators a predstavuje kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré pomáhajú spoločnosti alebo jednotlivcovi hodnotiť úspešnosť dosahovania stanovených cieľov a strategických plánov. Tieto ukazovatele obsahuje tzv. KPI report a mali by byť:

 • Merateľné – kvantifikovateľné, aby sme dokázali presne zhodnotiť výkonnosť v danej oblasti.
 • Relevantné – musia mať priamy vzťah k cieľom organizácie alebo projektu.
 • Časovo ohraničené pre konkrétne časové obdobie (mesačne, štvrťročne, ročne a pod.)
 • Dosiahnuteľné – nemá zmysel dávať si nereálne KPI. Správne zadefinované KPI sa dajú dosiahnuť s dostupnými zdrojmi a kapacitami. 
 • Jednoznačné – jasne definované KPI, ktoré pochopili všetci zainteresovaní, sú základom úspechu. 

Príklady KPI

KPI sú nástrojom na monitorovanie a riadenie výkonnosti organizácie. Ak sú správne zadefinované, tak umožňujú nielen identifikovať oblasti na zlepšenie, ale tiež zabezpečujú, že všetky aktivity sú v súlade so strategickými cieľmi. Spoločnosť určuje KPI pre rôzne oblasti svojej činnosti. Ako príklad môžeme uviesť: 

Marketingové KPI – návštevnosť webovej stránky, počet nových zákazníkov, miera angažovanosti publika na sociálnych sieťach…

Finančné KPI – návratnosť vynaložených investícií (ROI), náklady na získanie zákazníka (CAC), hrubý/čistý zisk…

Personálne KPI – miera fluktuácie zamestnancov, počet absolvovaných školení zamestnancov, spokojnosť zamestnancov…

Zákaznícke KPI – čas odpovede na zákaznícke požiadavky, miera retencie zákazníkov, spokojnosť zákazníkov… 

KPI report – ako na to

Vieme, aké vlastnosti by mali mať KPI, rovnako poznáme príklady KPI v rôznych oblastiach. Je však dôležité, aby sme KPI dokázali aj pravidelne sledovať a následne vyhodnocovať. Na to slúži KPI report, vďaka ktorému dokáže firma hodnotiť výkon jednotlivcov, tímov, ako aj celej organizácie.

Report môžete viesť v exceli, v google sheets, ale rovnako existujú na trhu aj rôzne nástroje, ktoré vám pomôžu KPI merať a pravidelne vyhodnocovať. Základná štruktúra KPI reportu by však mala obsahovať:

 1. Titulnú stranu – názov reportu, dátum vypracovania, oddelenie, ktorého sa report týka a meno zodpovednej osoby za dané oddelenie.
 2. Úvod – čo je cieľom tohto reportu a stručný prehľad.
 3. Celkový výkon – tu je potrebné zapísať hlavné metriky (napr. celkové tržby, počet uzatvorených obchodov a pod.), porovnať ich s cieľmi a ideálne doplniť aj trend vývoja.
 4. Individuálny výkon – KPI report by mal obsahovať aj výkon jednotlivcov, ktorí sú súčasťou hodnoteného tímu.
 5. Detailné KPI – ide o špecifické, konkrétnejšie metriky (napr. priemerný čas na uzatvorenie obchodu a pod.), ktoré sa taktiež porovnávajú s nastavenými cieľmi a sleduje sa ich vývoj v čase.
 6. Analýzu a interpretáciu – netreba zabúdať na silné stránky – oblasti, kde sme dosiahli a prekročili očakávania. Dôležitou súčasťou tejto časti reportu je však aj odhalenie tých oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie a interpretácia možných príčin.
 7. Odporúčania – Stanovenie akčných krokov a návrhov na zlepšenie výkonu.
 8. Prílohy – akékoľvek doplnkové informácie a dáta, ktoré podporujú analýzu KPI. 
 9. Záver – krátke zhrnutie kľúčových bodov z reportu.
 10. Schválenie – podpis a meno osoby, ktorá report schválila.

KPI v digitálnom marketingu

V digitálnom marketingu existuje naozaj široká škála KPI, ktoré pomáhajú hodnotiť úspešnosť marketingových kampaní. Pozrime sa, aké KPI dokážeme merať pri jednotlivých oblastiach:

Google Ads KPI – CTR (Click-Through Rate), CPC (Cost Per Click), Conversion Rate (miera konverzie), ROAS (Return on Ad Spend – návratnosť investícií), PNO (podiel nákladov na obrate), cena za konverziu, počet kliknutí, dosah (počet unikátnych používateľov, ktorí videli reklamu), podiel stratených impresií a mnohé ďalšie… Správne zvolené KPI závisia najmä od toho, v akej fáze nákupného cyklu sa potenciálny zákazník nachádza. Ak berieme do úvahy model STDC (see-think-do-care), iné KPI použijeme na vyhodnotenie úspešnosti kampane vo fáze see a iné vo fáze do, či care.

E-mail marketing KPI – Open Rate (percento príjemcov, ktorí otvorili e-mail), CTR – miera prekliku (percento príjemcov, ktorí klikli na odkaz v e-maile), unsubscripe Rate (percento príjemcov, ktorí sa odhlásili z e-mailového zoznamu)…

Facebook Ads KPI– veľmi podobné ako pri Google Ads, ale zároveň tu vieme merať napríklad engagement Rate (% ľudí, ktorí interagovali s našou reklamou), či lead generation (počet a kvalitu leadov získaných počas kampane). 

SEO KPI – pozícia webovej stránky pri daných kľúčových slovách, počet návštevníkov stránky prichádzajúcich z organického vyhľadávania. 

Brand awareness – pri kampaniach zameraných na budovanie povedomia o značke sú dôležité iné KPI, ako pri kampaniach zameraných na priame konverzie. Aj tu však vieme merať efektívnosť napríklad použitím nasledovných KPI: impresie (počet zobrazení reklamy), dosah (počet unikátnych používateľov, ktorí videli reklamu), frekvencia (pomáha sledovať, či sa reklamy nezobrazujú príliš často, alebo málo), engagement Rate (miera zapojenia – interakcia s reklamou v podobe lajku, zdieľania, komentára), počet vyhľadávaní značky, počet sledovateľov na sociálnych sieťach, počet zmienok o značke a pod… 

POSUŇTE HRANICE SVOJICH ZNALOSTÍ

Relevantné články na Beyond Ecommerce

Autor Eva Čechovská
11 júna, 2024

Gen Z vs ASMR videá: Ochutnávka reklamy budúcnosti?

Generácia Z je hybnou silou sociálnych sietí. Ak ste ešte nezachytili, prečo sú videá ASMR také populárne, je načase to zistiť.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
3 júna, 2024

V čom je LinkedIn marketing ako inteligentný rozhovor pri káve?

LinkedIn na Slovensku ponúka nové spôsoby, ako osloviť zákazníkov či nových kolegov. Zistite, ako uspieť s LinkedIn marketingom.

Čítať viac
Autor Adriána Černáčková
21 mája, 2024

Vlastný e-shop? 7 top platforiem na jeho tvorbu

Shoptet, WooCommerce, Magento alebo Upgates? Pripravili sme prehľad TOP platforiem na vytvorenie e-shopu.

Čítať viac

Sprievodca expanziou

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.