Zjistěte, v jakém stavu je váš web.

Zásady ochrany osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje a staráme se o jejich bezpečnost. Řádné zpracování údajů je pro naši společnost Dexfinity s.r.o. základním standardem. V tomto dokumentu naleznete detailní informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na jaké účely, jako i další důležité informace v související s vašimi právy v oblasti ochrany osobních údajů.

Rádi bychom vás tímto ubezpečili, že v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů přísně dodržujeme pravidla, v rámci kterých v každém jednotlivém případě posuzujeme přístupy našich zaměstnanců k vašim osobním údajům. Každé naše oddělení má přístup pouze k takovým osobním údajům, které jsou nezbytné k plnění pracovních úkolů. 

Vaše osobní údaje neposkytujeme mimo společnost Dexfinity s.r.o. To neplatí v případě, kdy si přejete předat Vaše osobní údaje jinému provozovateli a udělíte nám na tuto transakci výslovný souhlas, pokud nám to ukládá právní předpis nebo můžeme jednat uvedeným způsobem na základě našeho oprávněného zájmu.

Vážení klienti, prosíme vás, abyste si důkladně přečetli následující informace o zpracování vašich osobních údajů našimi společnostmi. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím přiložených kontaktních adres. Rádi vám vše vysvětlíme a objasníme.

Provozovatel osobních údajů

Provozovatelem osobních údajů je společnost, které jsou poskytované osobní údaje a která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů vlastním jménem.

Provozovatelem vašich osobních údajů je následující společnost:

Dexfinity s.r.o., sídlo: Gagarinova 7/A, Bratislava – městská část Ružinov 821 03, IČO: 47801379, DIČ: 2024119416, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 99338/B, oddíl: Sro (dále v textu i ako „Dexfinity “).

Základní pojmy v souvislosti s ochranou osobních údajů

V aktuálním bodě vám představíme definice základních pojmů, které vám pomůžou se lépe orientovat v terminologii používané v tomto dokumentu.

 • Osobní údaje jsou údaje, které se týkají identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou je možné identifikovat přímo či nepřímo, zejména však na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jakým je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo na základě jedné,nebo několika charakteristik nebo znaků, které tvoří fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.
  • Dotyčná osoba je každá fyzická osoba, jejíž údaje se zpracovávají.
  • Zpracování osobních údajů je zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, zejména získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda  se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.
  • Provozovatel je každý, kdo sám nebo společně s jinými vymezí účel a prostředky zpracování osobních údajů a zpracovává osobní údaje vlastním jménem.
  • Zprostředkovatelem je každý, kdo zpracovává osobní údaje jménem provozovatele.
  • Odpovědnou osobou je osoba určená provozovatelem nebo zprostředkovatelem, která plní úlohy podle zákona č.18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále v textu i jako ,,zákon”).
  • Profilování je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů na vyhodnocení určitých osobních znaků nebo charakteristik týkajících se fyzické osoby, zejména na analýzu nebo předvídání znaků nebo charakteristik dotyčné osoby spojených s její výkonností v práci, majetkovými poměry, zdravím, osobními preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, polohou nebo pohybem.
 • Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače nebo mobilního zařízení (tablet či telefon) při návštěvě internetové stránky. Soubory se ukládají do složky ve vašem prohlížeči, obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, platnost a nějaký obsah (většinou čísla a písmena).
 • Účel zpracování osobních údajů je důvod, na základě kterého zpracováváme vaše osobní údaje. 
 • Oprávněný zájem je zájem zprostředkovatele nebo jiného subjektu, pro který jsou zpracovávané osobní údaje. Oprávněný zájem převažuje nad zájmem dotyčné osoby.
 • Příjemce je každý, komu se osobní údaje poskytnou bez ohledu na to, jestli je třetí stranou. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná v souladu s pravidly ochrany osobních údajů vztahujících se na daný účel zpracování osobních údajů.

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů

V Dexfinity zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řízení poskytování našich služeb našim klientům. Zpracovávané osobní údaje pečlivě chráníme a při jejich zpracování dodržujeme všechny zákonem stanovené povinnosti a stanovené postupy. S cílem zkvalitnění poskytovaných služeb shromažďujeme osobní údaje o našich klientech i potenciálních klientech, kteří nám udělili výslovný souhlas oslovovat je s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména níže uvedené kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje. Zpracováváme osobní údaje, které jsou nevyhnutelné pro účely uzavírání smluv, jako je obchodní jméno organizace, jméno a příjmení statutárního orgánu, případně jiné kontaktní osoby, pracovní zařízení, sídlo organizace, IČO, DIČ a jiné důležité údaje.
  • Kontaktní údaje. Zpracováváme i vaše kontaktní údaje včetně telefonních čísel a e-mailových adres dotyčných osob.
 • Poskytované služby. Zpracováváme údaje, které obsahují informace o tom, jaké služby vám poskytujeme. Na základě uvedených informací vám následně dokážeme doporučit vhodné produkty a služby ušité na míru.
 • Zákaznický servis. Za účelem zkvalitnění naší zákaznické podpory si zaznamenáváme i informace o vzájemném kontaktu s vámi.
 • Transakční údaje. Zpracováváme osobní údaje související s platebními transakcemi za poskytované produkty a služby.
 • Třetí zemí je země, která není členským státem.
 • Mezinárodní organizací je organizace a jí podřízené subjekty, které se řídí mezinárodním právem veřejným nebo jakýkoliv jiný subjekt, který byl zřízený dohodou mezi dvěma nebo více zeměmi nebo na základě takovéto dohody.

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících dvou právních základů:

 1. Osobní údaje, na jejichž zpracování nepotřebujeme váš souhlas.
 2. Osobní údaje, na jejichž zpracování potřebujeme váš souhlas.

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smluv, při kterých vystupujete v pozici objednavatele poskytovaných služeb a naše společnosti vystupují v pozici dodavatele. Zpracování osobních údajů je v těchto situacích realizované v rozsahu potřebném na uzavření a plnění příslušných smluv a z nich vyplývajících závazků. Poskytování vašich osobních údajů na předmětný účel je dobrovolné, bez těchto údajů ovšem není možné přistoupit k uzavření příslušných smluv a řádnému plnění vzájemných závazků.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů (oprávněných účelů). Našim oprávněným zájmem je informovat vás o nových produktech a službách z domácí dílny obou našich společností, které by vás mohli zajímat. Dalším naším oprávněným zájmem je zpracování vašich osobních údajů za účelem uplatnění případných právních nároků z naší strany.

Zpracování osobních údajů na statistické účely

V rámci neustálého zkvalitňování poskytovaných služeb zpracováváme vaše osobní údaje i po ukončení naší vzájemné spolupráce, a to na statistické účely. Tyto osobní údaje standardně zpracováváme v anonymizované podobě.

Zpracování osobních údajů na marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme i na marketingové účely. V každém takovém případě vás žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů právě za tímto účelem. Marketingové účely zahrnují zejména nabídku nových produktů a služeb naší společnosti Dexfinity, které vám na základě vámi uděleného souhlasu zašleme elektronickou formou prostřednictvím e-mailových zpráv nebo newsletterů, které obsahují různé marketingové informace, články, blogy a jiné informace o činnosti našich společností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Musí být poskytnutý vážně a svobodně, musí být konrétní, informovaný a ve formě vyhlášení nebo jednoznačného úkonu, kterým vy jako dotyčná osoba vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na daný účel.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i jen částečně na adrese:

Dexfinity s.r.o., sídlo: Gagarinova 7/A, Bratislava – městská část Ružinov 821 03, IČO: 47801379, DIČ: 2024119416, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 99338/B, oddíl: Sro (dále v textu i ako „Dexfinity “).

Používání cookies

Cookies používáme vždy jen s vaším souhlasem. V případě, že nesouhlasíte s používáním cookies, stačí když před každou návštěvou webové stránky spustíte funci Soukromé prohlížení, přičemž se ovšem může stát, že některé části webu se vám nezobrazí, prohlížení stránky bude náročnější a nebude se vám zobrazovat obsah odpovídající a vyhovující vašim potřebám a preferencím.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů na marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. V případě, že se rozhodnete, že již nechcete dostávat informace o novinkách ze světa e-commerce, velmi nás to mrzí, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Poučení k obsahu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na marketingové účely by mělo obsahovat následující informace: 

 • identifikaci osoby, která odvolává souhlas s uvedením jejího jména, příjmení a e-mailového kontaktu,
 • jasné a srozumitelné prohlášení o tom, že si v budoucnu nepřejete další zpracovávání vašich osobních údajů na marketingové účely,
 • v odvolání můžete uvést, že souhlas se zpracováním vašich osobních údajů všeobecně udělený na marketingové účely, na které se odvolání vztahuje (zasílání newsletteru apod.).

Archivace osobních údajů

Vaše osobní údaje standardně uchováváme po dobu trvání vaší smlouvy, a to v takovém rozsahu, abychom vám byli schopni řádně poskytovat naše služby a plnit si vyplývající smluvní závazky. Po ukončení příslušného smluvního vztahu a splnění všech smluvních závazků uchováváme vaše osobní údaje po nezbytný čas, který představuje ve smyslu příslušných právních předpisů 10 let (zákon č. 431/2002 Z. z.  o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů).

Pokud jste uzavřeli smluvní vztah s Dexfinity a udělili jste nám souhlas ke zpracování osobních údajů na marketingové účely, tento souhlas považujeme za platný po dobu celého trvání daného smluvního vztahu, respektive dokud ho neodvoláte a poté ještě pět let po ukončení příslušného smluvního vztahu.

Pokud jste neuzavřeli smluvní vztah s Dexfinity a udělili jste nám souhlas ke zpracování osobních údajů na marketingové účely, tento souhlas považujeme za platný po dobu pěti let od jeho udělení nebo do doby, dokud ho neodvoláte.

Zdroje získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme z následujících zdrojů:

 • dobrovolně a přímo od vás při uzavírání konkrétní smlouvy a v nezbytných případech po dobu jejího trvání,
 • vaším dobrovolným udělením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů na marketingové účely,
 • od jiných subjektů, kterým jste vy udělili souhlas se zpracováním osobních údajů při zachování příslušných zákonných postupů.

Osoby s přístupem k osobním údajům

K vašim osobním údajům může mít přístup provozovatel, jeho zaměstnanci, zodpovědná osoba a zprostředkovatel na základě písemné smlouvy uzavřené s provozovatelem. Všechny oprávněné subjekty řádně chrání a starají se o bezpečnost vašich osobních údajů a při jejich zpracování postupují v souladu se zákonem. Každý z těchto subjektů zachovává při zpracování vašich osobních údajů povinnost mlčenlivosti.

Profilování/automatizované zpracování osobních údajů

Rádi bychom vás touto cestou informovali, že v našich společnostech nepoužíváme tzv. profilování nebo automatické zpracování osobních údajů dotyčných osob. 

Práva dotyčných osob při zpracování osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů před jakýmkoliv zneužitím je naší prioritou a naším standardem. Nová pravidla ochrany osobních údajů přinášejí rozšířená práva dotyčné osoby. V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávané nebo ne,
 • právo na přístup k informacím o účelech, na které jsou zpracované vaše osobní údaje,
 • právo na přístup k informacím jednotlivých kategoriích zpracovaných osobních údajů,
 • právo na informace o době uchování zpracovaných údajů,
 • práva na informace – poučení o vašich právech,
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • právo na informace o zdrojích získávání vašich osobních údajů,
 • právo na informace, že dochází k profilování,
 • právo na informace a záruky při přenosu osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací,
 • právo na poskytování zhotovených kopií zpracovaných údajů,
 • právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů,
 • právo na vymazání (právo být zapomenut), což znamená, že můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Každá žádost je posuzovaná individuálně s ohledem na splnění všech podmínek. V každém případě posuzujeme i soulad s oprávněnými zájmy našich společností,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů na nejnutnější zákonné důvody,
 • právo na přenosnost vašich osobních údajů v odpovídajícím formátu, a to v případě, že nám v tom nebrání žádné zákonné důvody nebo jiné nepřiměřené překážky,
 • právo namítat automatizované a individuální rozhodování,
 • právo podat stížnost nebo podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava, telefón: +421/3231 3220 nebo na přiloženém linku: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, který plní roli dohlížejícího orgánu v oblasti ochrany osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů můžete uplatnit u společnosti Dexfinity, a to na následujících e-mailových adresách: pavol.adamcak@dexfinity.com a vladimir.nociar@dexfinity.com nebo písemným zasláním na korespondenční adresu:

Dexfinity s.r.o., sídlo: Gagarinova 7/A, Bratislava – městská část Ružinov 821 03, IČO: 47801379, DIČ: 2024119416, zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 99338/B, oddíl: Sro (dále v textu i ako „ Dexfinity “).

Lhůta na vyřízení a poplatky

Všechny vaše oznámení, poptávka, podněty a stížnosti prověříme bezplatně. V případě, že by byli neodůvodněné, nepřiměřené, nebo by se opakovaly, společnost Dexfinity si vyhrazuje právo na účtování poplatku odpovídajícího náročnosti příslušného administrativního úkonu. 

Vašimi podněty se budeme zabývat v co nejkratším čase, odpověď vám poskytneme nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení. V případě náročnějších operací se může tato lhůta prodloužit na dva měsíce. O nutnosti prodloužit tuto lhůtu vás budeme vždy informovat.

Právní předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů),
 • Charta základních práv Evropské unie,
 • zákon č. 18/2018 z. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů,
 • Ústava Slovenské republiky.

Vyloučení ručení

Obsahy našich internetových stránek se neustále mění. Pokaždé jsou sestavovány s maximální péčí. Přesto nemůžeme ručit za úplnost a správnost textů. Společnost Dexfinity s.r.o. neručí za škody vzniklé na základě používání informací a údajů uvedených na těch internetových stránkách, jedině pokud by šlo o záměr nebo hrubou nedbalost ze strany společnosti Dexfinity s.r.o.
Společnost Dexfinity s.r.o. nepřebírá ručení nebo záruku za obsah internetových stránek, na které jsou na této domovské stránce přímé nebo nepřímé odkazy. Společnost Dexfinity s.r.o. si nepřivlastňuje obsahy internetových stránek třetích osob, na které se na internetových stránkách společnosti Dexfinity s.r.o. nacházejí odkazy. Za odkazované internetové stránky nenese odpovědnost Dexfinity s.r.o., ale provozovatelé příslušných stránek. Propojení na jiné internetové nebo domovské stránky sledují návštěvníci na vlastní riziko a používají je podle podmínek používání příslušných webových stránek.

Autorské právo/značky

Všechny obrázky, grafiky, texty a další informace, které zde jsou zveřejněny, jakož i jejich ztvárnění, podléhají ochraně autorským právem. Používat tyto chráněné obsahy je oprávněna výlučně společnost Dexfinity s.r.o., není-li uvedeno jinak. Kopírování nebo reprodukování je povoleno pouze s písemným souhlasem společnosti Dexfinity s.r.o.
Obzvlášť není povoleno kopírovat a pro vlastní účely používat obrázky nebo úpravy této domovské stránky. Logo společnosti Dexfinity a slovní výraz Dexfinity Go Beyond jsou chráněnými jmény a značkami společnosti Dexfinity s.r.o. Používání značek společnosti Dexfinity s.r.o. je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu.