Zistite, v akom stave je váš web.

FinStat: Posvieťte si na konkurenciu aj partnerov

Chcete vedieť, ako sa darí konkurencii? Potrebujete si overiť spoľahlivosť budúceho partnera alebo skontrolovať finančné zdravie vlastného projektu? Preklepnite si ho cez Finstat. Zistite, ako na to aj v bezplatnej verzii. 

 

finstat-fleshlight

Obsah

Finstat je analytický nástroj, ktorý vám o slovenskom biznise povie viac než akýkoľvek iný portál. Keďže väčšina používateľov nevyužíva platenú sekciu, všetky informácie a rady sme prispôsobili bezplatnej verzii. Každopádne, platenú verziu vám určite odporúčame vyskúšať. My ju využívame už roky.

Čo je FinStat?

FinStat je webový portál a analytický nástroj, ktorý poskytuje informácie o finančnom zdraví slovenských firiem. Zhromažďuje, spracováva a zverejňuje údaje z rôznych dátových zdrojov, ako sú registre, zoznamy dlžníkov a súdne rozhodnutia. 

Vďaka tomu zlepšuje transparentnosť a dostupnosť informácií o slovenskom podnikateľskom sektore. Ak rozumiete dátam z FinStatu, dokážete robiť lepšie obchodné rozhodnutia. 

Sú dáta na FinState spoľahlivé? Odkiaľ pochádzajú?

FinStat získava svoje dáta z viacerých zdrojov, ktoré obsahujú informácie o slovenských firmách. Medzi tie najdôležitejšie patrí:

FinStat tieto dáta centralizuje na jednom mieste a poskytuje komplexný obraz o jednotlivých firmách, odvetviach a celom slovenskom trhu. Pravidelne aktualizuje a rozširuje svoje dátové zdroje, vďaka čomu prináša aktuálne a spoľahlivé informácie. 

“Dôležité udalosti” poskytnú informácie o dlhoch a nedoplatkoch z rôznych štátnych portálov a inštitúcií. Záporná hodnota zisku, teda strata, opakujúca sa vo viacerých obdobiach je varovným signálom.

Čo si pozrieť o firme na FinState?

Na FinState sa môžete zamerať na finančné ukazovatele firiem ako tržby, ziskovosť, zadlženosť a likviditu. Tie vám poskytnú prehľad o výkonnosti firiem.

Okrem nich nájdete na portáli aj dáta, ktoré pomôžu pri rozhodovaní a analýze. Zistíte informácie o konkurencii, budúcich partneroch a urobíte prieskum trhu.

Aby ste netápali v množstve dát a ukazovateľov, ponúkame vám výber tých najpodstatnejších. Vybrali sme finančné parametre, ktoré sú podstatné, pochopiteľné a poskytujú hodnotný náhľad do finančného zdravia akejkoľvek firmy. 

Ak si nie ste istí zdravím vašej firmy, spojte sa s nami a spoločne zistíme, kde máte najväčšie nedostatky.

Pre zdravie biznisu
Konzultácia cash flowu s Janom Aštarym
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

Tržby predstavujú celkovú výkonnosť

Zjednodušene povedané, tržby sú celkové príjmy, ktoré firma generuje zo svojho podnikania za určité obdobie. Tento ukazovateľ poskytuje hrubý prehľad o výkonnosti podniku a jeho schopnosti tvoriť príjmy.

Tržby vám povedia, koľko peňazí prúdi do spoločnosti v dôsledku jej obchodnej činnosti. Rastúce tržby sú dobrým znakom. Buď má firma viac zákazníkov, alebo lepšie predáva. Naopak, pokles tržieb môže znamenať problémy alebo zmeny na trhu.

Tip: Nesústreďte sa len na jeden rok, ale celkový vývoj tržieb v čase. Udržateľný vývoj je zodpovednejší než náhly rast s následným poklesom. 

FinStat: Celkové výnosy Dexfinity postupne rastú

Zisk nie je ziskovosť

Zisk a ziskovosť sú dva termíny, ktoré ľudia často zamieňajú aj napriek tomu, že majú odlišné významy.

Čo je to zisk?

Zisk je rozdiel medzi príjmami a výdavkami podniku za určité obdobie. Ukazuje, koľko peňazí podnik zarobí po tom, čo odpočíta všetky náklady a výdavky spojené s jeho prevádzkou. 

Zisk je číselným vyjadrením toho, ako bol podnik úspešný v generovaní príjmov za konkrétne časové obdobie. Môže sa vyjadrovať v absolútnych číslach (napríklad 100 000 €) alebo v percentách (napríklad 10 % z obratu).

Ako sa finalizuje zisk?

Keďže existujú rôzne druhy zisku, poďme si vysvetliť, aký je medzi nimi rozdiel, aby ste sa lepšie orientovali v dátach na FinState. 

 • Hrubý zisk je rozdiel medzi tržbami a priamymi nákladmi na výrobu tovarov alebo poskytovaním služieb. 
 • Prevádzkový zisk sa vypočíta odpočítaním všetkých prevádzkových nákladov, ako sú mzdy, nájomné, energie a podobne, od hrubého zisku. 
 • Čistý zisk je výsledný zisk po odpočítaní všetkých nákladov vrátane dane z príjmu a ostatných výnimočných položiek.

Čo je to ziskovosť?

Ziskovosť je pomer medzi ziskom a inými faktormi. Tieto faktory sa líšia v závislosti od odvetvia a konkrétnej analýzy. Najčastejšie zahŕňajú výnosy z investícií, celkový obrat alebo aktíva podniku. 

Ziskovosť pomáha posúdiť, ako efektívne podnik využíva svoje zdroje na dosiahnutie zisku.

Rozdiel medzi ziskom a ziskovosťou je teda v tom, že zisk je absolútna hodnota, ktorú spoločnosť dosiahne po zaplatení všetkých nákladov, zatiaľ čo ziskovosť je pomer medzi ziskom a inými faktormi, ktoré pomáhajú posúdiť efektívnosť podniku a jeho schopnosť generovať zisk.

Prečítajte si aj článok o marži v podnikaní, ak chcete hlbšie pochopiť celú problematiku. 

Tip: Double digit growth (rast, ktorý presahuje dve desatinné miesta, napríklad 12 %) môžeme považovať za silnú indikáciu ziskovosti. Nezabudnite však na to, že firmy často optimalizujú svoje náklady, aby sa vyhli dani z príjmu.

Hrubá marža: Náhľad do efektivity konkurencie

Vyššia hrubá marža naznačuje, že spoločnosť má lepšiu schopnosť generovať zisk z predaja svojich produktov alebo služieb a efektívne riadiť svoje náklady na výrobu. Naopak, nižšia hrubá marža môže naznačovať, že spoločnosť má vyššie náklady na výrobu alebo nižšiu ziskovosť z predaja. 


Hrubú maržu využívajte pri porovnávaní ziskovosti medzi konkurenčnými spoločnosťami v rovnakom odvetví.

Čo vám povie výkaz ziskov a strát

Výkaz zisku a strát poskytuje informácie o finančnej výkonnosti podniku za určité obdobie (väčšinou 12 mesiacov). Zameriava sa na príjmy a náklady a ukazuje, či podnik dosiahol zisk alebo stratu. Veľa ľudí o tom nevie, ale voľne dostupná verzia portálu FinStat vám ho tiež poskytuje.

Zistíte z neho:

 • aké sú výsledky hospodárenia spoločnosti za určité obdobie,
 • informácie o príjmoch, nákladoch a výsledkoch podnikania,
 • príjmy z predaja tovarov alebo služieb, 
 • náklady spojené s výrobou a prevádzkou, 
 • finančné náklady, 
 • daňové záväzky
 • a konečný čistý zisk alebo stratu. 

Tento výkaz poskytuje dôležité údaje pre analýzu ziskovosti, výkonnosti a priamo ovplyvňuje dlhodobé rozhodovanie manažmentu a investorov.

FinStat Výkaz ziskov a strát
Bezplatná verzia FinStatu vám ponúka aj “Výkazu ziskov a strát” 

Čo prezradí súvaha?

Súvaha je finančný výkaz, ktorý poskytuje prehľad o finančnej pozícii podniku v určitom časovom okamihu. Zároveň je dôležitým nástrojom pre analýzu finančnej situácie podniku.

Súvaha:

 • Pomáha zhodnotiť finančnú stabilitu. 
 • Ukazuje, ako sú aktíva financované záväzkami a vlastným kapitálom.
 • Umožňuje zistiť, akým spôsobom je podnik financovaný a aký je jeho vlastnícky podiel.
Prístup do súvahy konkrétnej firmy nájdete na FinState a je tiež súčasťou bezplatnej verzie.

Čo znamenajú aktíva firmy?

Aktíva predstavujú hodnotové veci a nároky spoločnosti. Sú rozdelené na dlhodobé a krátkodobé aktíva. 

 • Dlhodobé aktíva zahŕňajú napríklad nehmotné aktíva (patenty, autorské práva), hmotné aktíva (pozemky, budovy, vybavenie) a dlhodobé finančné investície. 
 • Krátkodobé aktíva zahŕňajú hotovosť, zásoby, pohľadávky od zákazníkov a ďalšie likvidné prostriedky.

Tip: Na základe aktív v súvahe viete určiť, akú likviditu má váš nový partner v prípade neplatenia pohľadávok. Pohľadávky z obchodného styku sú súčasťou aktív a hovoria o tom, koľko faktúr má firma neuhradených. 

Pomer medzi tržbami a zásobami veľa napovie o efektivite výrobného procesu a logistiky. Ak je rozdiel medzi nimi 20 až 30 %, ide o zdravú mieru. Viac než 30 % rozdiel indikuje predzásobenie.

Čo sú to pasíva firmy?

Pasíva predstavujú zdroje financovania spoločnosti. Sú rozdelené na vlastný kapitál a dlhové záväzky.

 • Vlastný kapitál zahŕňa napríklad emisné prirážky, základný kapitál a zisk z minulých rokov.
 • Dlhové záväzky zahŕňajú krátkodobé dlhy (dodávateľské záväzky) a dlhodobé dlhy (bankové pôžičky).

Táto časť súvahy poukazuje na finančné záväzky podniku. Sem patria dlhy voči veriteľom, úvery, záväzky voči dodávateľom, daňové záväzky a iné záväzky, ktoré podnik má.

Dlhodobé záväzky

Ide o záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok a predstavujú dlhodobé finančné záväzky firmy. Patrí sem napríklad dlhodobý bankový úver, dlhopisy, leasingové záväzky a dlhodobé pôžičky. 

Krátkodobé záväzky

Sú záväzky s krátkou dobou splatnosti, často do jedného roka. Zahŕňajú krátkodobé úvery, dodávateľské dlhy, daňové záväzky, platby za mzdy a ďalšie bežné záväzky, ktoré musí spoločnosť zaplatiť v blízkej budúcnosti.

Vlastný kapitál

Vlastný kapitál predstavuje zdroj financovania, ktorý pochádza od vlastníkov alebo akcionárov firmy. Predstavuje základný a doplnkový vlastný kapitál, vytvorené rezervy a nerozdelený zisk.

Chcete lepšie spravovať financie vo firme?

Prehľad, ktorý získate z FinStatu, vám pomôže v obchodných rozhodnutiach aj v podnikaní. Avšak oveľa častejšie potrebujú firmy urobiť poriadok vo vlastných financiách. Stretávame s tým, že majú zle nastavenú maržu, bezplatnú dopravu alebo majitelia nepočítajú s vlastnou výplatou.

Vďaka finančnej analýze môžete ušetriť množstvo peňazí a zostane vám vyšší zisk. Mnohí naši klienti v konečnom dôsledku zarobili viac aj pri rovnakom množstve predaného tovaru alebo služieb. 

Ak si nie ste istí, či máte finančnú stránku na poriadku, ozvite sa a spoločne sa pozrieme na zdravie vašich financií.

Ďakujeme Dexfinity redakcii, vďaka ktorej
vznikol tento článok

Michal Valent sa v Dexfinity špecializuje na SEO a content. Okrem prípravy analýz kľúčových slov tiež navrhuje témy a často aj úpravu štruktúry obsahu.

Zdieľajte článok

KONTAKTY NAPRIAMO

Spojme sily.

Ukážte nám váš projekt a pobavíme sa o potenciáli jeho rastu.

Michal Lichner

Michal Lichner
Head of Sales & Biz. Development
+421 911 585 689
michal.lichner@dexfinity.com

Group-39-200x200

Tomáš Karaba
Sales & Biz. Development
+421 904 979 851
tomas.karaba@dexfinity.com

Pavol Adamčák
Executive Director
+421 918 435 105
pavol.adamcak@dexfinity.com

Vyberte, o čo máte záujem a nebojte sa označiť viac možností.

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.

  Sprievodca expanziou

  Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami o spracovávaní osobných údajov.